ومعدن الرحمه و خزان العلم:
ابی اعبدالله (ع)معدن رحمت است . طوری حضرت به ما توجه ونگاه می کند مخصوصا روز پنچ شنبه نگاهی که نظر رحمت است .آنهایی که به دعای ندبه توجه دارند وتوفیق خواندش رو هم دارنددفرازی ازدعامی خوانید:انْظُرْ إِلَیْنَا نَظْرَةً رَحِیمَةً .

نظر حضرت صاحب (ع)همان نظر حضرت ابی اعبدالله(ع)است. این نظرات اگر به صورت رحمت باشداز معدن استخراج میشود . البته اهل بیت(ع) طبق فرازی از دعای افتتاح  لا تَنْقُصُ خَزَائِنُهُ..... هستند.واقعا اگر ما دقت کنیم اهل بیت(ع) معدن الرحمه هستند و این معدن را برای خودشان نگه نداشتند.